Ρύθμιση ειδικών θεμάτων του «Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων»

Σχεδίαση δράσεων με την Τοπική Αυτοδιοίκηση η “Ελλαδα 2021” με πλατφόρμα υποβολής προτάσεων
10 Ιανουαρίου 2020
Έδιωξε τους δημοσιογράφους ο Τζιτζικώστας από την συζήτηση της Πολιτικής Προστασίας
10 Ιανουαρίου 2020

Ρύθμιση ειδικών θεμάτων του «Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων»

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 4938 τεύχος Β’ της 31ης Δεκεμβρίου 2019 η Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 149877 ΕΞ 2019 του Υφυπουργού Οικονομικών κ. Βεσυρόπουλου με θέμα Ρύθμιση ειδικών θεμάτων του «Κώδικα Αναγκαστι- κών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων» (ν. 2882/2001).

Άρθρο 1
Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισμός διαδικασιών και προϋποθέσεων για την εφαρμογή των διατάξεων του κώδικα αναγκαστικών απαλλοτριώσεων ακινήτων και ιδίως των άρθρων 7 παρ.1, 9 παρ. 1, 11 παρ. 3,12παρ.1και27παρ.5.

Άρθρο 2
Η έκδοση κοινών αποφάσεων όπου αυτές προβλέ- πονται στον κώδικα αναγκαστικών απαλλοτριώσεων ακινήτων, γίνεται με πρωτοβουλία του εποπτεύοντος Υπουργείου, το οποίο ως αρμόδιο εκ του σκοπού της απαλλοτρίωσης, είναι και αρμόδιο για τη σύνταξη σχε- τικού σχεδίου κοινής υπουργικής απόφασης.
Το σχέδιο κοινής υπουργικής απόφασης πρέπει να συνοδεύεται από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 του κώδικα αναγκαστικών απαλλοτριώσεων δικαιολογητικά και να προωθείται για συνυπογραφή από τον Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος προβαίνει σε έλεγχο νομιμότητας.

Άρθρο 3
Ο υπερού η απαλλοτρίωση, ο οποίος αιτείται την κή- ρυξή της και είναι ο εκ του σκοπού της απαλλοτρίωσης αρμόδιος φορέας, έχει έννομο συμφέρον να αιτηθεί από κάθε Αρχή, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από το νόμο για να προβεί σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 του κώδικα αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, στη μεταγραφή της απόφασης κήρυξης της απαλλοτρίωσης στο κατά τόπο αρμόδιο υποθηκοφυλακείο και κτηματολογικό γραφείο.
Ο ίδιος ως άνω αρμόδιος φορέας, καθίσταται αρμόδιος για την ανάληψη κάθε ενέργειας προβλεπόμενης από τη νομοθεσία περί Εθνικού Κτηματολογίου, όπως υποβολή ένστασης, έγερση αγωγής.
Σε κάθε περίπτωση, ο υπερού η απαλλοτρίωση υπο- χρεούται να λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για την προστασία του απαλλοτριωθέντος ακινήτου από οποια-δήποτε αυθαίρετη κατάληψη και προσβολή νομής και κατοχής, ως κύριος του απαλλοτριωθέντος, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 4 του κώδικα αναγκαστικών απαλ- λοτριώσεων.

Άρθρο 4
Η αποδοχή του αιτήματος διατήρησης της αυτο- δικαίως αρθείσης μη συντελεσμένης απαλλοτρίω- σης, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 3 του κώδικα αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, γίνεται με έκδοση υπουργικής απόφασης μονομερώς από το εποπτεύον Υπουργείο, το οποίο ως αρμόδιο εκ του σκοπού της απαλλοτρίωσης και ως υπόχρεο σε καταβολή της απο- ζημίωσης, σταθμίζει τη σκοπιμότητα του έργου και γενικότερα το δημόσιο συμφέρον για τη διατήρηση της απαλλοτρίωσης, εφόσον υπάρχουν οι απαραίτητες πιστώσεις.

Άρθρο 5
Μετά την παρέλευση μακρού, πέραν του ευλόγου, χρονικού διαστήματος από τη συντέλεση της απαλλοτρίωσης, ο υπερού η απαλλοτρίωση, ως εκ του σκοπού της απαλλοτρίωσης αρμόδιος φορέας αποφασίζει για την ανάκληση της, σύμφωνα με το άρθρο 12 του κώδι- κα αναγκαστικών απαλλοτριώσεων εφόσον αυτή δεν είναι αναγκαία για την εκπλήρωση του αρχικού ή άλλου σκοπού που χαρακτηρίζεται από τους νόμους δημόσιας ωφέλειας και αποδέχεται την ανάκληση ο καθού η απαλ- λοτρίωση ιδιοκτήτης.
Εάν ο καθού η απαλλοτρίωση ιδιοκτήτης δηλώσει ότι δεν επιθυμεί την ανάκληση ή δεν απαντήσει μέσα σε τρεις μήνες από τη λήψη σχετικής πρόσκλησης, ο ίδιος ως άνω αρμόδιος φορέας αποφασίζει για την ελεύθε- ρη διάθεση του απαλλοτριωθέντος, όπως ορίζεται στο άρθρο 12 παρ. 1 εδ. β και γ του κώδικα αναγκαστικών απαλλοτριώσεων και το παραδίδει προς την οικεία Κτηματική Υπηρεσία μαζί με τα αναγκαία έγγραφα και κτηματολογικά διαγράμματα, όπως αυτά ενδεχόμενα έχουν αναδιαμορφωθεί μετά τη συντέλεση της απαλ- λοτρίωσης, προκειμένου να γίνει καταγραφή του ως δημοσίου κτήματος και να διασφαλισθεί η προστασία του από αυθαίρετη κατοχή.

Άρθρο 6
Η Υπηρεσία η οποία συνέταξε και ενέκρινε το κτημα- τολογικό διάγραμμα και πίνακα, υποχρεούται να υπο- βάλλει στην Επιτροπή του άρθρου 27 παρ. 5 του κώδικα αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, κάθε απαιτούμενο για τον έλεγχο του διαγράμματος και του πίνακα, στοιχείο.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *