ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ: Υποχρέωση κατάρτισης προγράμματος επικοινωνιακής προβολής

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ.3 του Ν.4339/2015 (Α' 133) η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας ασκεί εποπτεία στα Υπουργεία και στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου του ευρύτερου δημόσιου τομέα ως προς την εφαρμογή των επικοινωνιακών τους προγραμμάτων και δράσεων.

 

Ειδικότερα, με την ΠΥΣ 50/2015 (Α'179) καθορίζονται ο τρόπος και η διαδικασία άσκησης της εποπτείας. Πιο συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, ορίζεται ότι οι ως άνω φορείς υποχρεούνται με έγγραφό τους προς τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας να υποβάλλουν φάκελο για κάθε επικοινωνιακό πρόγραμμα προϋπολογισμού άνω των τριάντα χιλιάδων (30.000,00) ευρώ, το οποίο προτίθενται να υλοποιήσουν, αναλύονται οι προϋποθέσεις υποβολής του εκάστοτε φακέλου ( ενδεικτικά περιεχόμενο, χρονοδιάγραμμα, πόροι, επικοινωνιακές μέθοδοι, πιθανές συνεργασίες με φορείς του ιδιωτικού τομέα της κοινωνίας των πολιτών, προσδοκώμενα αποτελέσματα) και επισημαίνεται ότι κανένα επικοινωνιακό πρόγραμμα των φορέων δεν υλοποιείται και καμία σχετική δαπάνη δεν εγκρίνεται, εάν προηγουμένως δεν υπάρχει έγκριση της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.

 

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 261/1997 (Α' 186), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

 

Τα προγράμματα αυτά καταρτίζονται και υποβάλλονται εντός του μηνός Οκτωβρίου εκάστου έτους.

Στα προγράμματα αυτά περιέχεται υποχρεωτικά και η κατανομή της προϋπολογιζόμενης δαπάνης κάθε φορέα μεταξύ των περιφερειακών μέσων ενημέρωσης (έντυπα μέσα, ραδιόφωνο, τηλεόραση) η οποία θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 30%. Αν δεν τηρηθεί το προβλεπόμενο στην περίπτωση β' του άρθρου 9 του Ν.2328/1995 (Α'159) ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής των περιφερειακών μέσων στην κατανομή της συνολικής διαφημιστικής δαπάνης, επιβάλλεται από τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης στον υπόχρεο φορέα διοικητικό πρόστιμο ισόποσο με τη διαφημιστική δαπάνη που υπολείπεται προς συμπλήρωση του ανωτέρω ποσοστού συμμετοχής.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όσοι φορείς εμπίπτουν στις ως άνω διατάξεις να αποστείλουν ως οφείλουν προς έγκριση στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας τα σχετικά προγράμματα επικοινωνιακής προβολής έτους 2018, υποβάλλοντας παράλληλα σχετική ηλεκτρονική αίτηση μέσω της εφαρμογής «Πασιθέα» της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας (www.media.gov.gr ), μετά τη λήψη του σχετικού κωδικού.

 

Η παρούσα εγκύκλιος αποστέλλεται στους φορείς που περιλαμβάνονται στο συνημμένο Πίνακα Αποδεκτών με την υποχρέωση να την κοινοποιήσουν άμεσα στους εποπτευόμενους από αυτούς φορείς (ειδικές υπηρεσίες διαχείρισης Ε.Π., περιφερειακές ενότητες, αναπτυξιακές εταιρείες κ.λ.π).

 

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΡΕΤΣΟΣ

Σημερινά Νέα