Αρχές και στόχοι καλής διακυβέρνησης

ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ: Μονόδρομος οι άμεσες δράσεις για την εξάλειψη της φτώχειας
17 Οκτωβρίου 2022
Κ. Σκρέκας: Δημοπρατήθηκε η νέα σύγχρονη μονάδα διαχείρισης αποβλήτων της Κέρκυρας-Το 2023 ολοκληρώνουμε τις δημοπρατήσεις
18 Οκτωβρίου 2022
Show all

Αρχές και στόχοι καλής διακυβέρνησης

Του Νίκου Ταμπακίδη,
πρώην δημάρχου Αγίων Αναργύρων,
πρώην Γ. Γραμματέα Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Στα προηγούμενα κείμενα είχαμε παρουσιάσει τις 9 πρώτες από τις 12 Φόρμες Προσδιορισμού Ωριμότητας Εφαρμογής Αρχών της Σύγχρονης Διακυβέρνησης.

Σήμερα θα παρουσιάσουμε τις 3 τελευταίες φόρμες.

Όπως είχαμε αναφέρει και στο προηγούμενο κείμενο, Το σύγχρονο «Πλαίσιο Αρχών και Αξιών» για τη Διακυβέρνηση, στη Σύνοδο της Βαλένθια το 2007 αποφασίστηκε η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Καινοτομία και την Καλή Διακυβέρνηση και στα πλαίσια αυτά περιλαμβάνει 12 Αρχές και τους Στόχους που εξυπηρετούν.

Tο Συμβούλιο της Ευρώπης, για να προωθήσει τις 12 βασικές αρχές καλής Διακυβέρνησης, δημιούργησε Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την απονομή της ετικέτας «Εξαίρετης διακυβέρνησης, ELoGE» (European Label of Governance Excellence) σε δήμους που πληρούν μια σειρά από αυστηρά κριτήρια οργάνωσης και λειτουργίας.

Η διαδικασία αξιολόγησης της ωριμότητας των Ευρωπαϊκών δήμων στην εναρμόνιση με την εφαρμογή των 12 Αρχών, προκύπτει από την αυτοαξιολόγηση που κάνουν οι ίδιοι οι δήμοι, αφού συμπληρώσουν τις φόρμες που περιέχουν μια ακριβή περιγραφή κάθε μιας από τις 12 Αρχές καλής Διακυβέρνησης.

Στις φόρμες αυτοαξιολόγησης, οι δήμοι μπορούν να επιλέξουν ότι ανήκουν, από άποψη ωριμότητας ,σεβασμού και εφαρμογής κάθε μιας από τις 12 Αρχές, σε μια από τις ακόλουθες πέντε κατηγορίες :

Μηδενική ωριμότητα 0

Ελάχιστη ωριμότητα 1

Αρχικό στάδιο προσπάθειας 2

Ικανοποιητικό στάδιο δράσεων 3

Πολύ καλή εικόνα σύγχρονης διακυβέρνησης 4

ΦΟΡΜΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΡΧΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
Αρχή 10:Σωστή οικονομική διαχείρισηΣτάδιο 
ΆξοναςΔείκτες01234 
1. Οι χρεώσεις δεν υπερβαίνουν το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών και δεν μειώνουν υπερβολικά τη ζήτηση, ιδίως στην περίπτωση σημαντικών δημοσίωνυπηρεσιών.1. Οι αιρετοί είναι σαφείς σχετικά με το σκεπτικό και τη βάση που προσδιορίζει τις χρεώσεις για υπηρεσίες.      
 2. Υπάρχει σύνεση στη δημοσιονομική διαχείριση, συμπεριλαμβανομένης της σύναψης και χρήσης δανείων, στην εκτίμηση των πόρων, των εσόδων τωναποθεματικών και στη χρήση έκτακτων εσόδων.2. Πάγιες οικονομικές οδηγίες προσδιορίζουν τιςοικονομικές ευθύνες που ισχύουν για όλους όσους εργάζονται στον δήμο.      
3. Μια λειτουργία εσωτερικού ελέγχου ελέγχει τιςχρηματοοικονομικές συναλλαγές για να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση με εγκεκριμένες εσωτερικές διαδικασίες.      
4. Παρουσιάζονται τακτικές εκθέσεις σε υπαλλήλους και εκλεγμένους εκπροσώπους που συγκρίνουν τα πραγματικά έσοδα και τις δαπάνες με τονπροϋπολογισμό.      
5. Οι λογαριασμοί ελέγχονται από πρόσωπα ανεξάρτητααπό το δήμο.      
6. Οι εξωτερικοί έλεγχοι και οι ετήσιοι έλεγχοιδημοσιοποιούνται.      
7. Ο ετήσιος έλεγχος περιλαμβάνει ανασκόπηση τηςσχέσης αξίας – χρημάτων στην παροχή υπηρεσιών από τον δήμο.      
3. Καταρτίζονται πολυετή σχέδια προϋπολογισμού με διαβούλευση με το κοινό.8. Οι ετήσιοι και οι πολυετείς προϋπολογισμοί εγκρίνονται πριν από την έναρξη της σχετικής περιόδου. Οι προϋπολογισμοί πρέπει να περιγράφουν τις βασικέςδιατάξεις των πόρων και τις δεσμεύσεις τους.      
9. Η διαδικασία προετοιμασίας του προϋπολογισμούπεριλαμβάνει εκτεταμένες διαβουλεύσεις με εξωτερικούς παράγοντες.      
10. Οι εγκεκριμένοι προϋπολογισμοί, οι φορολογικοί συντελεστές και η ετήσια έκθεση που περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα και τααποτελέσματα των υπηρεσιών δημοσιοποιούνται.      
11. Μια σύνοψη του προϋπολογισμού και των φόρωνδιατίθεται σε όλους τους πολίτες.      
4. Οι κίνδυνοι εκτιμώνται και διαχειρίζονται σωστά, μεταξύ άλλων με τη δημοσίευσηενοποιημένων λογαριασμών και, στην περίπτωση συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, μέσω της ρεαλιστικής κατανομής των κινδύνων.12. Ο δήμος αναγνωρίζει και διαχειρίζεται τους κινδύνους χρηματοδότησης και παράδοσης υπηρεσιών είτε:αποδεχόμενος και αναγνωρίζοντας τους κινδύνους,με αποφυγή των κινδύνων (π.χ. μεταβίβαση δραστηριότητας σε άλλη οντότητα) ·με τη μεταφορά των κινδύνων (π.χ. μέσω εταιρικών σχέσεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα ή την εξασφάλιση εμπορικής ασφάλισης) · ήτο να μοιράζεται τους κινδύνους (π.χ. συνεργαζόμενοςμε έναν άλλο δήμο).      
5. Η τοπική αρχή συμμετέχει σε ρυθμίσεις για τη διακοινοτική αλληλεγγύη, δίκαιη κατανομή των βαρών και των οφελών και μείωση των κινδύνων (συστήματαεξισορρόπησης, διαδημοτική συνεργασία και αμοιβαιότητα των κινδύνων).13. Η διαδημοτική προσέγγιση αποτελεί παράγοντα προόδου στη διαχείριση του Δήμου.      
14. Ο δήμος συμμετέχει σε διαδημοτική οργάνωση προκειμένου να βελτιώσει τις επιδόσεις του και τις υπηρεσίες του στους πολίτες.      
Αυτός ο δήμος κάνει καλή ενημέρωση των πολιτών για το τι παίρνουν οιφορολογούμενοι για τους φόρους και τα τέλη που πληρώνουν.      
ΦΟΡΜΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΡΧΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Αρχή 11:Ανθρώπινα δικαιώματα, πολιτισμική ποικιλότητα και κοινωνική συνοχήΣτάδιο
ΆξοναςΔείκτες01234
1. Στο πλαίσιο της επιρροής της τοπικής αρχής, ταανθρώπινα δικαιώματα γίνονται σεβαστά,προστατεύονται και εφαρμόζονται και καταπολεμούνται οιδιακρίσεις για οποιονδήποτε λόγο.1. Ο δήμος διασφαλίζει ότι συμμετέχουν όλες οι διαφορετικές ομάδες και εφαρμόζει μέτρα κατά των διακρίσεων και έχει καθορίσειστόχους που εφαρμόζονται σε όλους τους τομείς πολιτικής.     
2. Ο δήμος λαμβάνει μέτρα για την προστασία όλων των πολιτών από τις διακρίσεις και τον αποκλεισμό.     
2. Η πολιτισμική ποικιλότητα αντιμετωπίζεται ως πλεονέκτημα και καταβάλλονται συνεχείςπροσπάθειες για να διασφαλιστεί ότι όλοι θα συμμετέχουν στην τοπικήκοινότητα και δεν θα αισθάνονται αποκλεισμένοι.3. Ο δήμος προωθεί ενεργά την ποικιλότητα και τη συνοχή προς το συμφέρον όλων των πολιτών, διαθέτοντας πόρους,υποστηρίζοντας και επιχορηγώντας τιςδραστηριότητες μη κυβερνητικών φορέων, προωθώντας τον διάλογο και ενθαρρύνοντας τις συμπράξεις μεταξύ διαφόρων βασικών κοινωνικών παραγόντων.     
3. Προωθείται η κοινωνική συνοχή και η ένταξη των μειονεκτικών περιοχών.4. Ο δήμος έχει θέσει σαφείς στόχους για τη βελτίωση της κοινωνικής συνοχής και τη μεγιστοποίηση του δυναμικού της πολιτιστικής πολυμορφίας, ενθαρρύνοντας μεγαλύτερηδιαπολιτισμική ανάμειξη και αλληλεπίδραση.     
5. Ο δήμος έχει υιοθετήσει μεμονωμένα σχέδια για συγκεκριμένες μειονεκτούσεςομάδες (δηλαδή Σχέδιο για αυτάρκεια, Σχέδιο για τα δικαιώματα των παιδιών και τηςνεολαίας, άλλα).     
4. Εξασφαλίζεται ηπρόσβαση στις βασικές υπηρεσίες, ιδίως για τα πλέον μειονεκτούντα τμήματα του πληθυσμού.6. Οι πολιτικοί και το προσωπικό εξασφαλίζουν, μαζί με όλους τουςστρατηγικούς εταίρους, ότι οι στόχοι της ισότητας ενσωματώνονται και μεταφράζονται σε στρατηγικές, χωροταξικά σχέδια καιπαροχή δημόσιων υπηρεσιών.     
Σε αυτόν τον δήμο γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα και ηεφαρμογή τους αφορά σε όλα τα τμήματα του πληθυσμού.