Η Περιφέρεια Αττικής ενισχύει με 9,5 εκ. ευρώ τον ΕΟΔΥ

Κατ’ οίκον αντιγριπικός εμβολιασμός σε ευπαθείς ομάδες από τον Δήμο Βύρωνα
14 Οκτωβρίου 2020
Η ψηφιακή εποχή εξασφαλίζει διαφάνεια και καλύτερη εξυπηρέτηση
14 Οκτωβρίου 2020

Η Περιφέρεια Αττικής ενισχύει με 9,5 εκ. ευρώ τον ΕΟΔΥ

ÊéíçôÞ ìïíÜäá ôïõ ÅÏÄÕ óôç äïìÞ, ôç ÄåõôÝñá 20 Áðñéëßïõ 2020. ÊëéìÜêéï ôïõ ÅÏÄÕ ìå åðéêåöáëÞò ôïí Ðñüåäñï ôïõ Ïñãáíéóìïý Ðáíáãéþôç ÁñêïõìáíÝá êáé ôïí êáèçãçôÞ ÓùôÞñç Ôóéüäñá ìåôÝâçóáí óôï ðëáßóéï ôïõ åðé÷åéñçóéáêïý ó÷åäßïõ ôïõ Õðïõñãåßïõ Õãåßáò ãéá ôçí áíôéìåôþðéóç ôçò äéáóðïñÜò êñïõóìÜôùí COVID-19, óå äïìÞ ðñïóöýãùí (îåíïäï÷åßï) óôï Êñáíßäé ðïõ ëåéôïõñãåß õðü ôçí åðïðôåßá ôïõ Äéåèíïýò Ïñãáíéóìïý ÌåôáíÜóôåõóçò (ÄÏÌ) ðñïêåéìÝíïõ íá ðñáãìáôïðïéÞóïõí åëÝã÷ïõò óå öéëïîåíïýìåíïõò ôçò êáèþò êáé óå ðñïóùðéêü ôçò äïìÞò. ÐñáãìáôïðïéÞèçêáí Ýëåã÷ïé óå 470 ùöåëïýìåíïõò êáèþò êáé óôïõò åñãáæüìåíïõò óôï ÊÝíôñï Õãåßáò Êñáíéäßïõ, ôïõ ÄÏÌ êáé ôçò äïìÞò êáé áíáìÝíïíôáé ôá áðïôåëÝóìáôá. Åðßóçò, äüèçóáí áíáëõôéêÝò ïäçãßåò ãéá ôïí ðåñéïñéóìü ôçò äéáóðïñÜò ôçò íüóïõ êáé ôçí ïñèÞ ëåéôïõñãßá ôçò äïìÞò âÜóåé ôïõ ðñùôïêüëëïõ ôïõ ÅÏÄÕ. Óôçí óõãêåêñéìÝíç äïìÞ öéëïîåíßáò óôï Êñáíßäé, ìåôÝâçóáí ãéá åðéôüðéï Ýëåã÷ï ï õðïõñãüò ÌåôáíÜóôåõóçò êáé Áóýëïõ Íüôçò ÌçôáñÜêçò åðéêåöáëÞò êëéìáêßïõ ôïõ áñìüäéïõ õðïõñãåßïõ, êáèþò êáé ï õöõðïõñãüò ÐïëéôéêÞò Ðñïóôáóßáò êáé Äéá÷åßñéóçò Êñßóåùí, Íßêïò ×áñäáëéÜò. ÁÐÅ- ÌÐÅ/ÅÏÄÕ/STR

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη, χρηματοδοτείται ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) με το ποσό των 9,5 εκ. ευρώ για την προμήθεια βιοϊατρικού και λοιπού εξοπλισμού για την αναβάθμιση αλλά και την ανάπτυξη νέων μονάδων εργαστηρίων ΚΕΔΥ, λόγω της πανδημίας COVID-19.
Ειδικότερα, η Περιφέρεια Αττικής, παραμένοντας στο πλευρό των δημόσιων δομών υγείας στην κρίσιμη συγκυρία της υγειονομικής κρίσης που πλήττει τη χώρα μας και αξιοποιώντας τους πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020, καλεί τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας να υποβάλει προτάσεις προκειμένου να χρηματοδοτηθεί και να προμηθευτεί με βιοϊατρικό και άλλο εξοπλισμό για την ανάπτυξη νέων λειτουργικών μονάδων εργαστηρίων ΚΕΔΥ.
Στόχος είναι τα εργαστήρια να μπορούν να ανταποκριθούν στην τρέχουσα πραγματικότητα για τη διάγνωση αλλά και την επιδημιολογική επιτήρηση μεταδοτικών και άλλων εξαιρετικά επικίνδυνων για τη δημόσια υγεία απειλών και να καταστούν πραγματικά αξιόπιστα ελέγχου για την προστασία της δημόσιας υγείας.
Η σχετική πρόσκληση προϋπολογισμού 9,5 εκ. ευρώ περίπου συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) μέσω του Άξονα Προτεραιότητας 10 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014-2020.
Η δράση αυτή έρχεται να προστεθεί σε μία σειρά πρωτοβουλιών της Περιφέρειας Αττικής για την αντιμετώπιση της πανδημίας και την ενίσχυση των δομών της Αττικής, όπως:
• Η ενίσχυση των μονάδων και φορέων υγείας του υπουργείου Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες της επιδημίας Covid-19, προϋπολογισμού 110 εκ. ευρώ.
• Η ενίσχυση μικρών και πολύ μικρώθωράκιση της χώρας μας απέναντι στην πανδημία, με δράσεις και πρωτοβουλίες που στο επίκεντρό τους έχον επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Αττική, προϋπολογισμού 200 εκ. ευρώ.
• Η προμήθεια περιπολικού σκάφους κατάλληλα διαμορφωμένου με υγειονομικό εξοπλισμό, προϋπολογισμού 600.000 ευρώ.
Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης δήλωσε σχετικά: «Η Περιφέρεια Αττικής συνεχίζει να στηρίζει έμπρακτα τις δημόσιες δομές υγείας για την καλύτερη θωράκιση της χώρας μας απέναντι στην πανδημία, με δράσεις και πρωτοβουλίες που στο επίκεντρό τους έχουν την πρόληψη. Αξιοποιώντας τους πόρους του ΕΣΠΑ, προωθούμε δράσεις που θα ενισχύσουν καθοριστικά τις δημόσιες δομές, στηρίζουμε την επιχειρηματικότητα και συμβάλλουμε στην καλύτερη προάσπιση της δημόσιας υγείας. Μετά την ενίσχυση με προσωπικό, φορέων υγείας και το πρόγραμμα στήριξης μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων με το ποσό των 200 εκ. ευρώ, τώρα ενισχύουμε τα εργαστήρια του ΕΟΔΥ, προμηθεύοντάς τα με τον κατάλληλο βιοϊατρικό και λοιπό εξοπλισμό για να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται πληρέστερα στις νέες κρίσιμες συνθήκες, που έχουν διαμορφωθεί εξαιτίας της υγειονομικής κρίσης. Θα συνεχίσουμε να συμβάλλουμε έμπρακτα στην εθνική μάχη για την αντιμετώπιση της πανδημίας, έχοντας ως απόλυτη προτεραιότητα την προστασία της ζωής των πολιτών».

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *