ΚΕΔΕ: Μνημονιακός ο προυπολογισμός της κυβέρνησης για την αυτοδιοίκηση

ΚΕΔΕ: Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για τη μεταφορά ακινήτων στο Υπερταμείο
28 Αυγούστου 2019
Ταφόπλακα στο Μουζάκι από το Αιολικό Πάρκο
29 Αυγούστου 2019
Show all

ΚΕΔΕ: Μνημονιακός ο προυπολογισμός της κυβέρνησης για την αυτοδιοίκηση

Ï Ãéþñãïò Ðáôïýëçò (2ïò Ä) äÞìáñ÷ïò Áìáñïõóßïõ íÝïò ðñüåäñïò ôçò ÊÅÄÅ öùôïãñáößæåôáé ìå ôïí ÄçìÞôñç ÊáöáíôÜñç (2ïò Á) Á´Áíô/äñï, ôïí ÃéÜííç ÊáñáãéÜííç 2ï Áíô/äñï êáé ôïí ÃéÜííç ÌïõñÜôïãëïõ Ãà ìåôÜ ôçí åêëïãÞ ôïõò óôï ðñïåäñåßï ôïõ ÄÓ ôçò ÊÅÄÅ, ÓÜââáôï 25 Ïêôùâñßïõ 2014 . Õðü ôçí ðñïåäñåßá ôïõ ðëåéïøçöïýíôïò óõìâïýëïõ Ãéþñãïõ Ðáôïýëç ãßíåôáé ç óýãêëéóç ôïõ ÄÓ ìå óêïðü ôçí äéåíÝñãåéá ôçò åêëïãÞò ôïõ íÝïõ ðñïåäñåßïõ. ÁÐÅ ÌÐÅ/ÁÐÅ ÌÐÅ/ÂáñäïõëÜêçò Å.

ΚΕΔΕ:

Μνημονιακός ο προυπολογισμός της κυβέρνησης για την αυτοδιοίκηση

Τη θέση ότι το Προσχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού 2019 κρύβει Δραματικές μειώσεις στα οικονομικά των δήμων κρύβει το προσχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού 2019,  αποφαίνεται το ΔΣ της ΚΕΔΕ, που συνήλθε σήμερα εξετάζοντας τις προβλέψεις για τους ΟΤΑ..

 

«Ο Προϋπολογισμός κινείται στο πλαίσιο των μνημονιακών υποχρεώσεων χωρίς να αναγνωρίζει την ανάγκη για ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο», επισήμανε ο πρόδρος της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης, καθώς   όπως υπογράμμισε  η κυβέρνηση συνεχίζει «την αυθαίρετη παρακράτηση νομοθετημένων πόρων (Ν. 3852/2010) της ΤΑ και αυξάνει το ύψος των παρακρατηθέντων. Ταυτόχρονα απαιτεί την παραγωγή υψηλών πλεονασμάτων».

 

Ειδικότερα εστίασε στο γεγονός ότι η Κυβέρνηση επιχειρεί μείωση κατά 82% των τοπικών κοινωνικών παροχών και επανασυγκέντρωσή τους στην κυβέρνηση, καθώς  αφαιρείται από τους δήμους η αρμοδιότητα παροχής των προνοιακών επιδομάτων στους δικαιούχους.

 

Επιπλέον ο Γ. Πατούλης πρόσθεσε ότι «ένα σημαντικό στοιχείο, που προκύπτει από την ασάφεια του προσχεδίου, είναι ότι η ΤΑ αναγορεύεται ως ο βασικός χρηματοδότης της κεντρικής κυβέρνησης για τις προτιθέμενες δημοσιονομικές της παρεμβάσεις».

 

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών Ο.Τ.Α., Α. Καστρινός, παρουσίασε  τα εξής  βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν από την ανάλυση της

 

Οι μεταβολές των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων κινούνται σε οριακά επίπεδα

Συνεχίζεται η πολιτική αυθαίρετης εφαρμογής του Ν. 3852/2010

Τα ποσά που αναγράφονται στο Προσχέδιο είναι μικρότερα από αυτά που προβλέπονται στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ), εκτός από τα προϋπολογιζόμενα έσοδα από φόρους.

Προϋπολογίζονται μεγάλα πλεονάσματα για την Τ.Α.

Τι κρύβει η Πρώτη «ανάγνωση του Προϋπολογισμού του 2019

 

Σύμφωνα με την ανάλυση των στοιχείων του προσχεδίου του Προϋπολογισμού που επεξεργάστηκε  η Επιτροπή Οικονομικών της ΚΕΔΕ προκύπτουν οι παρακάτω διαπιστώσεις:

 

ΚΑΠ και Κοινωνικές Παροχές

Το 2019 οι «τρέχουσες και λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις» παρουσιάζουν μείωση 654 εκατ. €. Η μείωση αυτή προέρχεται από την επανασυγκέντρωση κοινωνικών παροχών στο κράτος. Η μείωση των κοινωνικών δαπανών της ΤΑ προϋπολογίζεται να ανέλθει στα 740 εκατ. €.

 

Σχέση προσχέδιου Προϋπολογισμού 2019 με το Μεσοπρόθεσμο Πλαισίο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2010- 2021 ΜΠΔΣ

Σύμφωνα με την επεξεργασία των στοιχείων που φαίνονται στο σχετικό πίνακα γίνεται φανερό ότι οι επιχορηγήσεις που προβλέπονται από το Προσχέδιο 2019 είναι μειωμένες ακόμα και σε σχέση με το ΜΠΔΣ. Εκεί που σημειώνεται μία μικρή θετική απόκλιση είναι στα προβλεπόμενα, από το Προσχέδιο, ανταποδοτικά έσοδα της ΤΑ.

 

ΜΠΔΣ Προσχέδιο ΚΠ2019 Διαφορά

Τρέχουσες και λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις 3.681 3.499 182

Φόροι ΤΑ 1.741 1.756 -15

 

 

Τα Πλεονάσματα της Αυτοδιοίκησης

Από το προσχέδιο, η οικονομική χρήση του 2019 προβλέπεται ότι για την ΤΑ θα είναι, για μία ακόμη φορά, πλεονασματική. Τα πλεονάσματα της ΤΑ αναμένονται να φτάσουν τα 211 εκατ. € έναντι 258 που είχαν προβλεφθεί στο ΜΠΔΣ. Επίσης σε σύνολο 1, 1 δις €, που αποτελεί το κόστος των προτιθέμενων δημοσιονομικών παρεμβάσεων της κυβέρνησης, τα 951 εκατ. € τα έχει «εξοικονομήσει» από πόρους της ΤΑ.

 

Αναλυτικά οι Θέσεις ΚΕΔΕ για τον Κρατικό Προϋπολογισμό 2019

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *