ΚΥΑ: Τι προβλέπει για τη στέγαση ΚΔΑΠ σε σχολεία και την ηλεκτρονική καταγραφή παρουσίας των παιδιών

Πράσινο Κίνημα: Το ποδήλατο μπορεί να γίνει μέρος της νέας μας κανονικότητας
3 Ιουνίου 2021
Το τηλεοπτικό σποτ της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας για τα ΑμεΑ
4 Ιουνίου 2021
Show all

ΚΥΑ: Τι προβλέπει για τη στέγαση ΚΔΑΠ σε σχολεία και την ηλεκτρονική καταγραφή παρουσίας των παιδιών

Με ΚΥΑ που υπογράφουν οι υπουργοί Παιδείας, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Επικράτειας καθορίζονται οι προϋποθέσεις έκδοσης άδειας λειτουργίας και προδιαγραφές λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών.

Με την νέα ΚΥΑ τα δύο επίμαχα για την Αυτοδιοίκηση ζητήματα, η στέγαση και η λειτουργία ΚΔΑΠ στα σχολικά κτίρια που ανήκουν και συντηρούνται από τους δήμους πρώτον και δεύτερον, ο έλεγχος της παρουσίας των παιδιών στα ΚΔΑΠ, εν πολλοίς κινούνται στο πλαίσιο που είχε ανακοινωθεί από την υφυπουργό Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δόμνα Μιχαηλίδου.

Κατά τα λοιπά φορείς ίδρυσης και λειτουργίας των ΚΔΑΠ δύναται να είναι οι Δήμοι και Νομικά Πρόσωπα αυτών, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας του αρ.9 του ν.4109/2013, φυσικά πρόσωπα καθώς και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα.

Αναφορικά με το επίμαχο θέμα της στέγασης ή όχι των δημοτικών ΚΔΑΠ στα σχολικά κτίρια, η ΚΥΑ προβλέπει στο άρθρο 14 τα εξής:

Άρθρο 14

Μεταβατικές διατάξεις 1. Εκκρεμείς κατά τη δημοσίευση του ν. 4756/2020 αιτήσεις για την έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Δ.Α.Π. διεκπεραιώνονται κατ’ εφαρμογή της ισχύουσας κατά την υποβολή τους υπ’ αρ. 14951/9.10.2001 απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας και ειδικότερα των άρθρων 2 και 3 αυτής.

Άδειες ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Δ.Α.Π. που εκδόθηκαν πριν τη δημοσίευση της παρούσας, κατ’ αποδοχή αιτήσεων που υποβλήθηκαν μετά τη δημοσίευση του ν. 4756/2020, θεωρούνται ως αυτοδικαίως ανακληθείσες. 2. Τα Κ.Δ.Α.Π. που ήδη λειτουργούν, βάσει άδειας ίδρυσης και λειτουργίας που εκδόθηκε πριν τη δημοσίευση του ν. 4756/2020, εξακολουθούν να λειτουργούν με βάση την άδεια αυτή. Οι δομές του προηγούμενου εδαφίου και αυτές που αδειοδοτούνται σύμφωνα με την παρ. 1 διέπονται, ως προς τη λειτουργία τους, από τις διατάξεις της παρούσας και ειδικότερα από τα άρθρα 1, 6, 7, 8, 10, 11, 12 και 13. 3. Κατά το μέρος που οι δομές των παρ. 1 και 2 εξαιρούνται από την εφαρμογή της παρούσας, σύμφωνα με την παρ. 2, διέπονται ως προς την λειτουργία τους από την ισχύουσα άδεια ίδρυσης και λειτουργίας τους και την ισχύουσα, κατά την έκδοση της τελευταίας, υπ’ αρ. 14951/9.10.2001 απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας.

Φορείς ίδρυσης και λειτουργίας των ΚΔΑΠ δύναται να είναι οι Δήμοι και Νομικά Πρόσωπα αυτών, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, σκοπός των οποίων είναι η προστασία της παιδικής ηλικίας, τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας του αρ.9 του ν.4109/2013, φυσικά πρόσωπα καθώς και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα.

Σύμφωνα με την παρ.2 του αρ.10, η αναλογία εξειδικευμένου προσωπικού / φιλοξενούμενων παιδιών είναι 2 άτομα ανά 25 παιδιά. Στις δομές που φιλοξενούν λιγότερα από 25 παιδιά ανά βάρδια αναλογούν ομοίως 2 εργαζόμενοι ως εξειδικευμένο προσωπικό.

κάθε παιδί να δηλώνεται η δημιουργική απασχόλησή του με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 1.

Έλεγχος λειτουργίας των ΚΔΑΠ

Σε ότι αφορά στην ηλεκτρονική εφαρμογή για τον έλεγχο λειτουργίας των ΚΔΑΠ αυτό θα ισχύσει κανονικά. Μέχρι δε την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της ηλεκτρονικής εφαρμογής οι υπηρεσίες που παρέχονται από την εφαρμογή αυτή, θα διεκπεραιώνονται εγγράφως.

Ειδικά ως προς την καταγραφή της παρουσίας των παιδιών, κάθε αδειοδοτημένος φορέας οφείλει να καταγράφει σε πραγματικό χρόνο την άφιξη κάθε παιδιού στη δομή και την αποχώρησή του από αυτή σε ειδικό βιβλίο καταγραφής παρουσιών τηρούμενο τόσο σε ηλεκτρονική όσο και σε έγχαρτη μορφή.

Αναλυτικά η ΚΥΑ