Ξεκίνησε πάλι, από σήμερα, ο επιφανειακός καθαρισμός του Θερμαϊκού κόλπου

Δράσεις αλληλεγγύης του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας
13 Μαΐου 2020
“Έξυπνη” διαχείριση τηγανέλαιων στον Δήμο Κοζάνης
13 Μαΐου 2020

Ξεκίνησε πάλι, από σήμερα, ο επιφανειακός καθαρισμός του Θερμαϊκού κόλπου

Îåêßíçóå åê íÝïõ ï åâäïìáäéáßïò åðéöáíåéáêüò êáèáñéóìüò ôïõ Èåñìáúêïý êüëðïõ áðü ôï åéäéêÜ äéáìïñöùìÝíï áíôéññõðáíôéêü óêÜöïò "Áëêßððç" óôçí ðáñáëéáêÞ æþíç ôçò Èåóóáëïíßêçò, ôçí ÔåôÜñôç 13 ÌáÀïõ 2020. Ìå ìåóïëÜâçóç ôïõ õöõðïõñãïý Åóùôåñéêþí áñìüäéïõ ãéá èÝìáôá Ìáêåäïíßáò-ÈñÜêçò Èåüäùñïõ ÊáñÜïãëïõ, ç åôáéñåßá "LIDL HELLAS êáé ÓÉÁ Ï.Å." õðïóôçñßæåé ÷ïñçãéêÜ ãéá ôïõò åðüìåíïõò ôÝóóåñéò ìÞíåò ôçí áðïìÜêñõíóç ôùí åðéðëåüíôùí áðïññéììÜôùí, ôïõ öõôïðëáãêôüí êáé ôçò êüêêéíçò ðáëßññïéáò, ðïõ åðéâáñýíïõí ôïí ðáñáëéáêü Üîïíá ôçò Èåóóáëïíßêçò. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÄÇÌÇÔÑÇÓ ÔÏÓÉÄÇÓ

Ξεκίνησε από σήμερα και πάλι ο επιφανειακός καθαρισμός του Θερμαϊκού κόλπου, με το ειδικά διαμορφωμένο αντιρρυπαντικό σκάφος «Αλκίππη», ο οποίος είχε διακοπεί για τέσσερις μήνες, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.

Ο υφυπουργός Μακεδονίας και Θράκης Θεόδωρος Καράογλου πήγε στο σημείο, από το οποίο άρχισε ο καθαρισμός, στο ύψος της πλατείας Αριστοτέλους, και μιλώντας στους δημοσιογράφους τόνισε πως «ο Θερμαϊκός είναι το στολίδι της Θεσσαλονίκης, είναι πηγή ζωής για την πόλη, αξίζει να είναι πεντακάθαρος και δεν είναι αφημένος στην τύχη του».

Για το προσεχές τετράμηνο, μέχρι και τον Αύγουστο, τα έξοδα του καθαρισμού από το εν λόγω σκάφος θα καλύψει η εταιρεία «LIDL HELLAS και ΣΙΑ Ο.Ε.» και ο υφυπουργός, αφού την ευχαρίστησε, εξέφρασε την πεποίθηση ότι θα βρεθούν και άλλες εταιρείες έτοιμες να καλύψουν το κόστος ώστε ο καθαρισμός να συνεχιστεί και πέραν του τετραμήνου.

Σε πρώτη φάση, ο καθαρισμός θα επικεντρωθεί στην περιοχής της παλιάς και της νέας παραλίας και σταδιακά θα επεκταθεί προς την Αγία Τριάδα και το δέλτα των ποταμών Αξιού, Λουδία και Αλιάκμονα.

Ο κ. Καράογλου επισήμανε ότι με το συγκεκριμένο σκάφος καθαρίζεται ο Θερμαϊκός μόνο επιφανειακά, από τα επιπλέοντα, και αυτό δεν σημαίνει ότι καθαρίζει εντελώς.

Ο καθαρισμός του Θερμαϊκού είναι ένα μεγάλο ζήτημα, είπε, καθώς σε αυτόν εκβάλουν τέσσερις ποταμοί (Γαλλικός, Αξιός, Λουδίας, Αλιάκμονας), εκ των οποίων οι τρεις έρχονται από άλλες χώρες, και γι αυτόν το λόγο θα πρέπει να υπάρξει ένα μεγάλο ευρωπαϊκό πρόγραμμα για τον έλεγχο των ποταμών αυτών ως προς την ποιότητα των νερών.

Ως προς το θέμα των πολλών φορέων που ασχολούνται με τον Θερμαϊκό και την αλληλοεπικάλυψη των αρμοδιοτήτων τους, ο υφυπουργός σημείωσε ότι έχει ανατεθεί στο παράρτημα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που εδρεύει στο υφυπουργείο Μακεδονίας-Θράκης, να επεξεργαστεί ένα σχέδιο, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ποια είναι η αρμοδιότητα του καθενός.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *