Παράταση ενός έτους για την αδειοδότηση δημοτικών παιδικών σταθμών

Ν. Παπαδάκης: Με «πράσινη» φιλοσοφία πλέον για… να μη μας παρασέρνει το ρέμα
30 Ιουλίου 2022
Δήμος Ζίτσας: Όργανα εκγύμνασης για ΑμεΑ στο υπαίθριο γυμναστήριο στην Ελεούσα
1 Αυγούστου 2022
Show all

Παράταση ενός έτους για την αδειοδότηση δημοτικών παιδικών σταθμών

Παρατείνεται έως την 31η Ιουλίου 2023 η προθεσμία αδειοδότησης των εν λειτουργία παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών των δήμων και των νομικών τους προσώπων καθώς και η συμμόρφωσή τους σε διατάξεις του ΠΔ 99/2017.

Ειδικότερα με το άρθρο 164 του Ν. 4964, που ψηφίστηκε στις 28 Ιουλίου, παρατείνεται εκ νέου και έως την 31η.7.2023 η προθεσμία προσκόμισης του πιστοποιητικού πυρασφάλειας, της οικοδομικής άδειας ή άλλου πιστοποιητικού ή βεβαίωσης νομιμοποίησης του κτιρίου ή της απόφασης παραχώρησης ή παραχωρητηρίου. μέσα στην αποκλειστική προθεσμία

Σε περίπτωση μη προσκόμισης των παραπάνω δικαιολογητικών μέσα στην αποκλειστική προθεσμία, η άδεια λειτουργίας που εκδόθηκε, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 6 του π.δ. 99/2017, ανακαλείται.

Αναλυτικό το άρθρο 164 προβλέπει τα εξής:

Άρθρο 164

Αδειοδοτήσεις δημοτικών παιδικών σταθμών – Παράταση προθεσμιών – Τροποποίηση άρθρου 13 ν. 4623/2019

Στις παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 13 του ν. 4623/2019 (Α’ 134) διαγράφονται οι λέξεις «από τη λήξη της», οι εκεί προβλεπόμενες προθεσμίες παρατείνονται έως την 31η.7.2023 και το άρθρο 13 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 13 Παράταση προθεσμιών

Η προθεσμία της παρ. 1 του άρθρου 6 του π.δ. 99/2017 (Α’ 141) ως προς το πιστοποιητικό πυρασφάλειας της περ. α’ της ανωτέρω διάταξης, παρατείνεται έως την 31η.7.2023 για τις εξής περιπτώσεις: α) για τα κτίρια παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών με ημερομηνία αίτησης έκδοσης οικοδομικής άδειας μετά τις 17.2.1989, καθώς και για τα κτίρια, τα οποία διαθέτουν οποιοδήποτε νομιμοποιητικό έγγραφο ανέγερσης μετά την ανωτέρω ημερομηνία και για τα οποία απαιτείται αλλαγή της χρήσης τους μερικά ή ολικά, προκειμένου να ενταχθούν στην κατηγορία «Ε’ – Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια» του άρθρου 4 του Κεφαλαίου Α’ και του άρθρου 5 του Κεφαλαίου Β’ του π.δ. 41/2018 (Α’ 80) ή και προσθήκη δόμησης λειτουργικά εξαρτημένη, σύμφωνα με την παρ. 2.1.γ του άρθρου 2 του Κεφαλαίου Α’ και στον πίνακα 1 του π.δ. 41/2018. β) για τα κτίρια παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών με ημερομηνία αίτησης για έκδοση οικοδομικής άδειας πριν τις 17.2.1989, καθώς και για τα κτίρια, τα οποία διαθέτουν οποιοδήποτε νομιμοποιητικό έγγραφο ανέγερσης πριν από την ανωτέρω ημερομηνία και για τα οποία απαιτείται αλλαγή της χρήσης τους συνολικά, προκειμένου να ενταχθούν στην κατηγορία «Ε’ – Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια» του άρθρου 4 του Κεφαλαίου Α’ και του άρθρου 5 του Κεφαλαίου Β’ του π.δ. 41/2018 ή και προσθήκη δόμησης λειτουργικά εξαρτημένη, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2.1.δ του άρθρου 2 του Κεφαλαίου Α’ και στον πίνακα 1 του π.δ. 41/2018.
Η προθεσμία της παρ. 1 του άρθρου 6 του π.δ. 99/2017, ως προς τα δικαιολογητικά της περ. β’ και ως προς την απόφαση παραχώρησης των χώρων ή το παραχωρητήριο της περ. γ’, παρατείνεται έως την 31η.7.2023.
Σε περίπτωση μη προσκόμισης του πιστοποιητικού πυρασφάλειας, της οικοδομικής άδειας ή άλλου πιστοποιητικού ή βεβαίωσης νομιμοποίησης του κτιρίου ή της απόφασης παραχώρησης ή παραχωρητηρίου μέσα στην αποκλειστική προθεσμία των παρ. 1 και 2, η άδεια που εκδόθηκε, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 6 του π.δ. 99/2017, ανακαλείται.
Η προθεσμία των παρ. 2 και 3 του άρθρου 6 του π.δ. 99/2017 ως προς τη συμμόρφωση των σταθμών στις διατάξεις των στοιχείων Β1, Β2, Β3, Β5, Γ1 και Ζ’ του άρθρου 4 του π.δ. 99/2017, παρατείνεται έως την 31η.7.2023. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των σταθμών στις ως άνω διατάξεις, μέσα στην ανωτέρω αποκλειστική προθεσμία, η άδειά τους ανακαλείται.».