Πρόσκληση για τον 2ο κύκλο κινητικότητας

Περιφέρεια Θεσσαλίας: Λειτουργία κινητής μονάδας παιδοψυχιατρικών υπηρεσιών στα Τρίκαλα
28 Απρίλιος 2021
Μνημόνιο συνεργασίας για την προστασία της θαλάσσιας περιοχής Δέλτα Αξιού
29 Απρίλιος 2021
Show all

Πρόσκληση για τον 2ο κύκλο κινητικότητας

Με την ένδειξη: ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ και με ΑΔΑ: Ψ86Λ46ΜΤΛ6-ΡΦΒ εκδόθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών η εγκύκλιος με Αρ. Πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ / 778 /οικ.7331 και με θέμα:
«Δεύτερο στάδιο υλοποίησης του Α ́ κύκλου κινητικότητας 2021 στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ)- 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ»
Σχετ.: Η αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ /768/οικ.6321/8.4.2021 εγκύκλιος, ΑΔΑ: 6ΚΠ446ΜΤΛ6-7ΨΓ

Σύμφωνα με την εγκύκλιο:

Το 2ο στάδιο ξεκινά τη Δευτέρα, 26/4/2021, και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως και την Παρασκευή, 7/5/2021.

Κατά το 2ο στάδιο που αφορά στον έλεγχο και έγκριση προς τελική υποβολή στην Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας των αιτημάτων πλήρωσης θέσεων οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις θα ελέγξουν και θα υποβάλουν, τόσο τα δικά τους αιτήματα πλήρωσης θέσεων, όσο και των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και των Νομικών τους Προσώπων που έχουν υποβληθεί σε αυτές.

Ο ρόλος με τον οποίο γίνεται ο έλεγχος και η υποβολή των αιτημάτων είναι ο ρόλος «Διαχειριστής Ελέγχου Αιτημάτων Πλήρωσης Θέσεων». Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διοικητικού/Προσωπικού θα μπορεί να αποδώσει ρόλους σε έναν ή περισσότερους υπαλλήλους ή και στον ίδιο.

Προϋπόθεση για τη συμμετοχή των φορέων που ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση ως υπηρεσιών υποδοχής στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας είναι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 4440/2016, όπως ισχύει, η κατάρτιση περιγραμμάτων θέσεων εργασίας καθώς και η καταχώριση των ως άνω στοιχείων μαζί με την κατανομή θέσεων ανά οργανική μονάδα εκ μέρους των φορέων στο ψηφιακό Οργανόγραμμα του άρθρου 16 του ίδιου νόμου.

Βάσει των ως άνω διατάξεων, οι οποίες εφαρμόζονται για κάθε κύκλο κινητικότητας που θα προκηρυχθεί εφεξής, δεν θα εγκρίνεται κανένα αίτημα για μετάταξη ή απόσπαση εάν προηγουμένως δεν έχει αναρτηθεί η κενή οργανική θέση προκειμένου για μετάταξη ή το ψηφιακό οργανόγραμμα του φορέα, εφόσον πρόκειται για απόσπαση.