Πως ορίζονται τα όρια των Κοινοτήτων για τις ΑΠΕ

Δωρεάν σπιρομέτρηση στα Δημοτικά Ιατρεία Ηρακλείου Αττικής
5 Φεβρουαρίου 2020
35.000 προσλήψεις τον Φεβρουάριο σε Δήμους και Περιφέρειες
5 Φεβρουαρίου 2020

Πως ορίζονται τα όρια των Κοινοτήτων για τις ΑΠΕ

Εγινε ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 203 τευχος Β’ 31 Ιανουαρίου 2020 η τροποποίηση της ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/48653/1597/ 29.05.2019 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Επιμερισμός ειδικού τέλους στους οικιακούς καταναλωτές σε περιοχές που λειτουργούν σταθ- μοί Α.Π.Ε και Υβριδικοί σταθμοί, σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει» (ΦΕΚ Β’ 2172).

Η παράγραφος 7 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:

Στην περίπτωση που στις υποβληθείσες ενστάσεις τίθενται θέματα που αφορούν στα διοικητικά όρια μεταξύ των Κοινοτήτων, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων, προκειμένου αυτές να εξεταστούν, προσκα- λεί στην Επιτροπή ως μέλη, και:
(α) έναν (1) εκπρόσωπο από κάθε Κοινότητα, οι οποίες διεκδικούν τη διοικητική υπαγωγή της γεωγραφικής περιοχής εγκατάστασης των Σταθμών.
(β) έναν (1) μηχανικό της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης κατά προτίμηση με ειδικότητα Τοπογράφου Μηχανικού.
Η πρόσκληση προς τις Κοινότητες και την οικεία Απο- κεντρωμένη Διοίκηση γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται με κάθε πρόσφορο μέσο είκοσι (20) τουλάχιστον
ημέρες πριν από τη σχετική συνεδρίαση της Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων.
Οι εκπρόσωποι των Κοινοτήτων ορίζονται με απόφαση του συμβουλίου κάθε Κοινότητας. Για Κοινότητες στις οποίες δεν προβλέπεται εκ του νόμου συγκρότηση και λειτουργία συμβουλίου, ο εκπρόσωπος υποδεικνύεται από τον πρόεδρο της Κοινότητας.
Αν δεν υποδειχθεί εκπρόσωπος από τις Κοινότητες ή την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση ή αν ο εκπρόσωπος τους δεν προσέλθει κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής, η Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων συνεδριάζει και απο- φασίζει έγκυρα.
Η Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων αξιολογεί τα στοιχεία για τα ψηφιοποιημένα διοικητικά όρια των Κοινοτήτων, τις εκθέσεις των Επιτροπών Καθορισμού Ορίων ή τις τελεσίδικες αποφάσεις διοικητικών δικαστηρίων, ελλείψει αυτών τα απογραφικά όρια των Κοινοτήτων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, καθώς και τις περί διοικητικής υπαγωγής αποφάσεις ακυρωτικών δικαστηρίων ή σχετικές γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Στις περιπτώσεις ενστάσεων για τις οποίες δεν προσκομίζονται τα ανωτέρω στοιχεία, η Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων εισηγείται την έκδοση σχετικών αποφάσεων του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργει- ας, σύμφωνα με την παρ. 6 του παρόντος, με τον προσ- διορισμό και επιμερισμό των ποσών από τους Σταθμούς για τους οποίους είχαν υποβληθεί ενστάσεις.
Εάν κατά τη διαδικασία εξέτασης ενστάσεων διαπι- στωθούν περιπτώσεις Σταθμών που λειτουργούν εντός ορίων Κοινοτήτων για τις οποίες εκκρεμεί διαδικασία νέου καθορισμού διοικητικών ορίων, με βάση τις κεί- μενες διατάξεις, η Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων δεν προχωρά στον προσδιορισμό και επιμερισμό του ειδικού τέλους γι’ αυτόν τον Σταθμό έως την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας
Η παράγραφος 1 και η παράγραφος 3 του άρθρου 6 αντικαθίστανται ως εξής:

Η Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων, της περίπτωσης i) της παρ. Α.3 του άρθρου 25 του ν. 3468/2006 και της παρ. 6 του άρθρου 4 της παρούσας, η οποία θα συγκροτηθεί εντός του έτους 2020, είναι αρμόδια για την αξιολόγηση των εκκρεμών, κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4585/2018, ενστάσεων επί των αποφάσεων του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που αφορούν στα διοικητικά όρια των Κοινοτήτων, καθώς και για την υποβολή σχετικών εισηγήσεων στον Υπουργό Περιβάλ- λοντος και Ενέργειας για τον προσδιορισμό και τον επιμερισμό των ποσών του ειδικού τέλους από τους σταθμούς Α.Π.Ε. στις Κοινότητες. Κατά την αξιολόγηση των εκκρεμών ενστάσεων η Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων αξιολογεί τα στοιχεία για τα ψηφιοποιημένα διοικητικά όρια των Κοινοτήτων, τις εκθέσεις των Επιτροπών Καθορισμού Ορίων ή τις τελεσίδικες αποφάσεις διοικητικών δικαστηρίων, ελλείψει αυτών τα απογραφικά όρια των Κοινοτήτων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, καθώς και τις περί διοικητικής υπαγωγής αποφάσεις ακυρωτικών δικαστηρίων ή σχετικές γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Στις περιπτώσεις εκκρεμών ενστάσεων για τις οποίες δεν προσκομισθούν τα ανωτέρω στοιχεία, η Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων εισηγείται την έκδοση σχετικών αποφάσεων του Υπουργού Περιβάλλο- ντος και Ενέργειας, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 4 της παρούσας, με τον προσδιορισμό και επιμερισμό των ποσών από τους σταθμούς για τους οποίους είχαν υποβληθεί ενστάσεις, και στη συνέχεια εφαρμόζεται η διαδικασία απόδοσης αυτών των ποσών στους δικαιού- χους σύμφωνα με τις παρ. 8, 9, 10 και 11 του άρθρου 4 της παρούσας. Δικαιούχοι της πίστωσης είναι οι οικια- κοί καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι είχαν ενεργή σύνδεση κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της υπ’ αριθ. ΑΠΕΗΛ/οικ.181851/09.08.2016 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Αναπλη- ρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:

Η Επιτροπή Επιμερισμού της περίπτωσης i) της παρ. Α.3 του άρθρου 25 του ν. 3468/2006 που θα συσταθεί εντός του έτους 2020 είναι αρμόδια για την ολοκλήρωση της παρακολούθησης της διαδικασίας επιμερισμού των ποσών για την περίοδο 2010 έως και 2014 στους δικαιού- χους οικιακούς καταναλωτές, συμπεριλαμβανομένης και της παρακολούθησης της διαδικασίας επιμερισμού των ποσών στους δικαιούχους οικιακούς καταναλωτές των περιπτώσεων των εκκρεμών, κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4585/2018, ενστάσεων.
Οι Επιτροπές Επιμερισμού και Εξέτασης Ενστάσεων, που θα συγκροτηθούν κατά τα ανωτέρω εντός του έτους 2020, είναι αρμόδιες για την υποβολή εισηγήσεων στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για τον προσδι- ορισμό και επιμερισμό του ειδικού τέλους της περ. i) της παρ. A3 του άρθρου 25 του ν. 3468/2006 όπως ισχύει, σε μία ή περισσότερες Κοινότητες, για τα έτη 2015, 2016, 2017, 2018 και 2019.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *