Τι αλλάζει για την κινητικότητα στο δημόσιο, προσλήψεις, μεταθέσεις

Απάντηση Δ. Παπαστεργίου στην προϊσταμένη της διαχειριστικής αρχής Περιφέρειας Θεσσαλίας
27 Μαΐου 2020
Επαναλειτουργούν τα ΚΔΑΠ από τη Δεύτερα 1 Ιουνίου
29 Μαΐου 2020

Τι αλλάζει για την κινητικότητα στο δημόσιο, προσλήψεις, μεταθέσεις

Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας με των τροποποιήσεων που εισάγει ο ν. 4674/2020 δίνει με εγκύκλιο το υπουργείο Εσωτερικών.

Συγκεκριμένα όπως υπογραμμίζεται στην εγκύκλιο:
Από 1ης.1.2020, για την υποβολή και έγκριση οποιουδήποτε αιτήματος μετάταξης τακτικού προσωπικού από και προς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 16 του ν. 4440/2016 (Α` 224), απαιτείται η προηγούμενη ανάρτηση της οικείας κενής θέσης στο Ψηφιακό Οργανόγραμμα του άρθρου αυτού.

Για τις αποσπάσεις απαιτείται η ανάρτηση του Ψηφιακού Οργανογράμματος του φορέα. Για τις προσλήψεις εφαρμόζεται το άρθρο 51 του ν. 4622/2019 (Α` 133).

Οι σημαντικότερες τροποποιήσεις που επέρχονται είναι οι εξής:

  1. Διενέργεια ενός (1) κύκλου κινητικότητας κάθε έτος με χρονική διάρκεια που εκκινεί από το β΄ δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου εκάστου έτους και με αποκλειστική προθεσμία ολοκλήρωσης των διαδικασιών μετάταξης ή απόσπασης μέχρι την 15η Μαΐου του ίδιου έτους.
  2. Δεύτερος κύκλος κινητικότητας εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους πραγματοποιείται μόνο για τους φορείς εκείνους, για τους οποίους οι διαδικασίες μετάταξης του πρώτου κύκλου κινητικότητας κατέστησαν ατελέσφορες λόγω μη υποβολής αιτήσεων ή μη καταλληλότητας των υποψηφίων για τις προκηρυσσόμενες θέσεις, καθώς και για τους φορείς των οποίων τα αιτήματα πρόσληψης τακτικού προσωπικού στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού του άρθρου 51 του ν. 4622/2019 δεν ικανοποιήθηκαν.

Οι ανωτέρω φορείς έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής σε δεύτερο κύκλο κινητικότητας (μετατάξεων – αποσπάσεων) που εκκινεί το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου κάθε έτους. Η χρονική διάρκεια των διαδικασιών του εν λόγω κύκλου εκκινεί από το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου του ίδιου ημερολογιακού έτους με τον πρώτο κύκλο κινητικότητας και ολοκληρώνεται το αργότερο μέχρι την 31η Ιανουαρίου του αμέσως επόμενου ημερολογιακού έτους.

Για το παραδεκτό της συμμετοχής των φορέων στον εν λόγω κύκλο κινητικότητας θα πρέπει στην αιτιολόγηση του αιτήματος να αναφέρονται τα στοιχεία εξαιτίας των οποίων κατέστη ατελέσφορη η διαδικασία του Α΄ κύκλου κινητικότητας, ιδίως πρακτικά του οικείου τριμελούς οργάνου αξιολόγησης, αριθμητικά στοιχεία υποψηφίων ανά θέση καθώς και κάθε άλλο κατά την κρίση του οικείου φορέα στοιχείο που αποδεικνύει τη νομιμότητα της συμμετοχής του στον β΄ κύκλο κινητικότητας.

Οι προθεσμίες για την ολοκλήρωση των κύκλων κινητικότητας έτους 2018-2019

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, οι διαδικασίες απόσπασης ή μετάταξης για τους κύκλους κινητικότητας έτους 2018 θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως 31/5/2020 και για τον Α΄ κύκλο κινητικότητας έτους 2019 έως 30/6/2020.

Ειδικότερα, για τους κύκλους κινητικότητας έτους 2018, οι αποφάσεις μετάταξης θα πρέπει έως την 31η /5/2020 να έχουν σταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο και για τις αποσπάσεις θα πρέπει να έχει διατυπωθεί η σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου συλλογικού οργάνου αξιολόγησης του υποψηφίου.

Οι ως άνω προθεσμίες προβλέπονται από τις διατάξεις ως αποκλειστικές και ως εκ τούτου απαιτείται οι αρμόδιες υπηρεσίες να προβούν αμελλητί σε κάθε απαιτούμενη περαιτέρω ενέργεια.

Ειδικά για τους κύκλους κινητικότητας έτους 2018 το Εθνικό Τυπογραφείο θα είναι σε λειτουργία την 30η και την 31η /5/2020.

Σε ό,τι αφορά τον Α΄ κύκλο κινητικότητας έτους 2019, οι πράξεις μετάταξης θα πρέπει να έχουν δημοσιευτεί έως 30/6/2020 και οι πράξεις απόσπασης να έχουν εκδοθεί έως την 30η /6/2020.

Μεταθέσεις προσωπικού
Για τις μεταθέσεις προσωπικού προβλέπονται τα εξής: «2.Δεν επιτρέπεται μετάθεση υπαλλήλου χωρίς αίτησή του, εφόσον ο ίδιος ή εξαρτώμενο μέλος της οικογενείας του παρουσιάζει αναπηρία σε ποσοστό 50% και άνω. Ως εξαρτώμενο μέλος για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου νοείται ο σύζυγος, η σύζυγος ή το τέκνο, ανήλικο ή ενήλικο ανίκανο προς εργασία. Η μετάθεση υπαλλήλου μετά από αίτησή του, προηγείται της μετάθεσης χωρίς αίτηση. Η μετάθεση υπαλλήλου μετά από αίτησή του, που πάσχει από δυσίατο νόσημα, προηγείται των λοιπών κατηγοριών μεταθέσεων μετά από αίτηση. Μετάθεση πολύτεκνου και τέκνου πολύτεκνου δεν είναι δυνατή χωρίς αίτησή τους. Το προηγούμενο εδάφιο ισχύει και για υπαλλήλους που είναι γονείς τριών τέκνων ή για ένα τέκνο οικογένειας με τρία παιδιά, τα οποία ένα ή περισσότερα είναι υπάλληλοι. Αν στην τελευταία περίπτωση και οι γονείς είναι υπάλληλοι, το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται μόνο για τους γονείς ή μόνο για ένα τέκνο αυτών.».

Απλούστευση διαδικασίας προσλήψεων
Αναφορικά την απλούστευση της διαδικασίας προσλήψεων μέσω ΑΣΕΠ, στην εγκύκλιος διευκρινίζεται ότι «με το άρθρο 58 του ν. 4674/2020 προβλέπονται τα εξής: Στο τέλος του άρθρου 29 του π.δ. 50/2001 (Α΄ 39) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Ειδικώς, στις διαδικασίες πρόσληψης μέσω ΑΣΕΠ, σύμφωνα με τα άρθρα 17, 18 και 19 του ν. 2190/1994, τίτλοι γλωσσομάθειας στις γλώσσες αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική και ισπανική που πληρούν τους όρους του άρθρου 28 γίνονται δεκτοί χωρίς να απαιτείται μετάφρασή τους.» Οι αρμόδιες Διευθύνσεις Προσωπικού παρακαλούνται για τις κατά λόγο αρμοδιότητας ενέργειές τους κατά την κατάρτιση και ενημέρωση του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων τους σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ. 178/2004. Οι άνω διατάξεις εφαρμόζονται και κατά τη διαδικασία της μετάταξης των υπαλλήλων, δεδομένου ότι η μετάταξη είναι οιονεί διορισμός και εφόσον δεν ζητείται μετάφραση κατά το διορισμό του υπαλλήλου, εξυπακούεται ότι δεν θα πρέπει να αναζητείται και κατά τη μετάταξη του υπαλλήλου, εκτός και εάν ειδικότερη διάταξη που αφορά στη μετάταξη του υπαλλήλου, την απαιτεί. Τα Υπουργεία παρακαλούνται να κοινοποιήσουν αμελλητί την παρούσα στα νομικά πρόσωπα που εποπτεύουν, καθώς επίσης οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού που εμπίπτουν στη χωρική τους αρμοδιότητα», υπογραμμίζεται στην εγκύκλιο.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *