Τι ποσό αναλογεί σε κάθε δήμο για την προμήθεια μασκών

Πως θα προμηθευτούν οι δήμοι τις μάσκες για τα σχολεία
25 Αυγούστου 2020
Δήμος Γλυφάδας: Εγγραφές στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου
25 Αυγούστου 2020
Show all

Τι ποσό αναλογεί σε κάθε δήμο για την προμήθεια μασκών

Με απόφαση της υπηρεσιακής γραμματέως του υπουργείου Εσωτερικών κατανεμήθηκε το ποσό των 6.195.000 ευρώ από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» στην ΚΕΔΕ  με σκοπό την προμήθεια μασκών για τους μαθητές και το εκπαιδευτικό προσωπικό. Το ποσό έχει ήδη αποσταλεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την εκταμίευσή του.

Της απόφασης είχε προηγηθεί η έκδοση σχετικής Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.

Στην απόφαση αναφέρονται τα ποσά που αναλογούν και κατανέμονται σε κάθε δήμο της χώρας καθώς οι τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια μασκών.

Ειδικότερα οι μάσκες  θα πρέπει να πληρούν τις εξής προδιαγραφές:

1. Καλής ποιότητας βαμβακερό ύφασμα πυκνής ύφανσης >180 TC

2. Τουλάχιστον 2 στρώματα βαμβακερού υφάσματος. Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί λινό τουλάχιστον δύο στρωμάτων.

3. Τα δύο στρώματα πρέπει να είναι διαφορετικού χρώματος για να είναι διακριτή η φορά εφαρμογής της μάσκας. Είναι σκόπιμο για τα παιδιά νηπιαγωγείου, δημοτικού η εξωτερική πλευρά να είναι πολύχρωμη και με σχέδια, φιγούρες , ήρωες κλπ.

4. Διαστάσεις: για ηλικίες 4-10 ετών 12Χ20 εκατοστά περίπου

5. Ηλικίες > 10 ετών αρχικές διαστάσεις 15Χ25 εκατοστά περίπου

6. Κατασκευασμένες με τρεις πιέτες στο μέσον τους ώστε να δύναται να ξεδιπλώνουν κατά την εφαρμογή της μάσκας.

7. Να έχουν έλασμα στην πάνω πλευρά ώστε να σταθεροποιείται στη μύτη

8. Να φέρουν μαλακά και ανθεκτικά λάστιχα για την συγκράτηση στα αυτιά και να δοθεί έμφαση στο σημείο επαφής της μάσκας με τα λάστιχα ώστε να είναι σταθερά.

ΠΙΝΑΚΑΣ-ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ

1
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠ. ΑΥΤΟΔ/ΣΗΣ &
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ &
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Π.Δ.Ε.
Ταχ. Δ/νση Σταδίου 27
Ταχ. Κώδικας 101 83 Αθήνα
Πληροφορίες Κ. Μπριάστικας
Τηλέφωνο 2131364716
Fax 2131364713
Email k.mpriastikas@ypes.gr
Αθήνα, 24 Αυγούστου 2020
Α.Π. : 53031

Προς : Πίνακας Αποδεκτών

ΘΕΜΑ: Έκτακτη επιχορήγηση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας για λογαριασμό
των Δήμων με σκοπό την προμήθεια μασκών για μαθητές και εκπαιδευτικό προσωπικό
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 71 παρ.3 του ν. 4509/22.12.2017 (Α΄201) «Μέτρα
  θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής
  διαταραχής…».
 2. Τις διατάξεις του ν. 4412/16 (Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
  Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25ΕΕ)».
 3. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και
  εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/2011/ΕΕ – δημόσιο λογιστικό και
  άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 4. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) για τη «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
  και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως
  τροποποιήθηκε και ισχύει.
 5. Τις διατάξεις του ν.δ. 2957/54 περί δημοσίων επενδύσεων και συμπληρώσεως των
  σχετικών προς ταύτας διατάξεων του Δημόσιου Λογιστικού.
 6. Το π.δ. 123/2016 (Α΄ 208) σχετικά με τη σύσταση και μετονομασία Υπουργείων.
 7. Το π.δ. 141/2017 (Α΄ 180) «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών».
  2
 8. Το π.δ. 88/2018 (Α΄ 160) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
  Υφυπουργών».
 9. Την υπ’ αριθμ. 44165/27.12.2017 (Β΄ 4593) κοινή απόφαση των Υπουργών
  Εσωτερικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης «Καθορισμός διαδικασίας και
  δικαιολογητικών χρηματοδότησης ειδικού λογαριασμού στο Ταμείο
  Παρακαταθηκών και Δανείων».
 10. Την υπ’ αριθμ. 4748/20.02.2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Ειδικό
  Πρόγραμμα Ενίσχυσης Δήμων: Σκοπός, κριτήρια ένταξης, διαδικασία αξιολόγησης
  καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα».
 11. Την υπ’ αριθμ. 30204/19-04-2019 1η
  τροποποίηση της αριθμ. 4748/20.02.2018
  απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών.
 12. Τον προϋπολογισμό και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα τη
  ΣΑΕ – 055 στην οποία εντάχθηκε το έργο «Έργα και επενδυτικές δραστηριότητες
  των δήμων όλης της χώρας (ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης των δήμων)» με ενάριθμο
  2017ΣΕ05500010 και προϋπολογισμό 1.000.000.000 € (ΑΔΑ : 7ΖΧΡ465ΧΙ8-3ΚΖ).
 13. Το άρθρο τέταρτο της από 22-08-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ
  161, Α΄).
 14. Την αριθμ. 19232/20.3.2020 (221 ΥΟΔΔ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών
  «Διορισμός της Γεωργίας Βαλατσού του Αθανασίου σε θέση Υπηρεσιακής
  Γραμματέως του Υπουργείου Εσωτερικών».
  ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
  Κατανέμουμε, ποσό ύψους 6.195.000,00 € από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» στην
  Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ενδεικτικά σύμφωνα με τον πίνακα του
  Παραρτήματος Ι), για την προμήθεια μασκών των μαθητών και του εκπαιδευτικού
  προσωπικού. Στο Παράρτημα ΙΙ αναφέρονται οι τεχνικές προδιαγραφές των υπό
  προμήθεια μασκών.
 15. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
  Το πρόγραμμα υλοποιείται έως την 31-12-2020. Με κοινή απόφαση των Υπουργών
  Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας και Εσωτερικών, η ισχύς του
  3
  δύναται να παρατείνεται για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τη λήξη
  του σχολικού έτους 2020-2021.
 16. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
  Με την έκδοση της απόφασης αυτής, το ΥΠΕΣ θα καταβάλλει το σύνολο του ποσού με
  χρηματική εντολή προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
 17. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ -ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ
  Η αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών (Διεύθυνση Οικονομικής και
  Αναπτυξιακής Πολιτικής) έχει την δυνατότητα να ζητά κάθε αναγκαίο στοιχείο για την
  παρακολούθηση της ορθής χρήσης των πόρων του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».
  Μετά την ολοκλήρωση των δράσεων, οι δικαιούχοι προβαίνουν σε ενέργειες
  κλεισίματος συντάσσοντας σχετική έκθεση που αποστέλλεται στη Διεύθυνση
  Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής. Η Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής
  Πολιτικής επεξεργάζεται τις εκθέσεις κλεισίματος διενεργώντας, όταν απαιτείται,
  επιτόπια επιθεώρηση για την επαλήθευση των στοιχείων των έργων.
 18. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
  Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της. Διευκρινίσεις και λεπτομέρειες για επί
  μέρους διατάξεις της επιχορήγησης, εφόσον απαιτούνται, παρέχονται από τη
  Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του ΥΠ.ΕΣ. Η απόφαση
  επιχορήγησης να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών
  (www.ypes.gr).

4
Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΛΑΤΣΟΥ
Συνημμένα:
Παραρτήματα Ι & ΙΙ

Πίνακας Αποδεκτών :

 1. Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας
  Κοινοποίηση
 2. Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης Δ/νση Δημοσίων Επενδύσεων
 3. Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
 4. Οι Δήμοι της Χώρας

Εσωτερική Διανομή:

 1. Γραφείο κ. Υπουργού
 2. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα
 3. Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (με την παράκληση να αναρτηθεί η παρούσα
  στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου και στη διαδρομή : Υπουργείο | Πολιτικές και
  Δράσεις | Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙI | ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ
  https://www.ypes.gr/politikes-kai-draseis/programma-filodimos-2/proskliseis-technika-deltia-ii
  5
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
  ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΝΑ ΔΗΜΟ
  ΔΗΜΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ
  ΚΟΣΤΟΣ
  ΑΒΔΗΡΩΝ

1.991

9.000
ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ

9

1.000
ΑΓΙΑΣ

1.069

5.000
ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

2.589

12.000
ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

6.338

28.000
ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

754

4.000
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

8.728

39.000
ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ

25

1.000
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

4.270

19.000
ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

9.440

42.000
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ

82

1.000
ΑΓΡΑΦΩΝ

281

2.000
ΑΓΡΙΝΙΟΥ

14.027

62.000
ΑΘΗΝΑΙΩΝ

54.820

242.000
ΑΙΓΑΛΕΩ

8.567

38.000
ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

6.078

27.000
ΑΙΓΙΝΑΣ

1.604

8.000
ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ

1.869

9.000
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
6
6.002 27.000
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

10.742

48.000
ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ

1.276

6.000
ΑΛΙΜΟΥ

5.232

24.000
ΑΛΜΥΡΟΥ

2.383

11.000
ΑΛΜΩΠΙΑΣ

3.467

16.000
ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

225

1.000
ΑΜΑΡΙΟΥ

238

2.000
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

7.884

35.000
ΑΜΟΡΓΟΥ

248

2.000
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ

6.430

29.000
ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

1.904

9.000
ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ – ΕΛΑΤΕΙΑΣ

736

4.000
ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

1.684

8.000
ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ

488

3.000
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

1.335

6.000
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ

2.712

12.000
ΑΝΑΦΗΣ

17

1.000
ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ

2.717

12.000
ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

921

5.000
ΑΝΔΡΟΥ

1.141

6.000
ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

180

1.000
ΑΝΩΓΕΙΩΝ

421

2.000
ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ

1.598

8.000
7
ΑΡΓΙΘΕΑΣ

12

1.000
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

3.413

16.000
ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ

1.345

6.000
ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ

5.544

25.000
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

2.226

10.000
ΑΡΡΙΑΝΩΝ

916

5.000
ΑΡΤΑΙΩΝ

6.657

30.000
ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

1.036

5.000
ΑΡΧΑΝΩΝ – ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ

2.200

10.000
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

5.185

23.000
ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ

152

1.000
ΑΧΑΡΝΩΝ

16.731

74.000
ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

5.157

23.000
ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

413

2.000
ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

2.516

12.000
ΒΕΡΟΙΑΣ

9.991

44.000
ΒΙΑΝΝΟΥ

468

3.000
ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ

1.533

7.000
ΒΟΪΟΥ

1.822

9.000
ΒΟΛΒΗΣ

2.318

11.000
ΒΟΛΟΥ

20.298

90.000
ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

2.088

10.000
ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

917

5.000
ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
8
74 1.000
ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

3.628

16.000
ΒΥΡΩΝΟΣ

5.393

24.000
ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

6.161

28.000
ΓΑΥΔΟΥ

2

1.000
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

212

1.000
ΓΛΥΦΑΔΑΣ

8.836

39.000
ΓΟΡΤΥΝΑΣ

2.049

10.000
ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

404

2.000
ΓΡΕΒΕΝΩΝ

2.612

12.000
ΔΑΦΝΗΣ – ΥΜΗΤΤΟΥ

4.742

21.000
ΔΕΛΤΑ

7.329

33.000
ΔΕΛΦΩΝ

2.686

12.000
ΔΕΣΚΑΤΗΣ

547

3.000
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

1.940

9.000
ΔΙΟΝΥΣΟΥ

4.960

22.000
ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ

3.297

15.000
ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

1.840

9.000
ΔΙΣΤΟΜΟΥ – ΑΡΑΧΟΒΑΣ – ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

1.019

5.000
ΔΟΜΟΚΟΥ

672

3.000
ΔΟΞΑΤΟΥ

1.450

7.000
ΔΡΑΜΑΣ

8.815

39.000
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ

3.772

17.000
ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

2.998

14.000
9
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

553

3.000
ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ

1.487

7.000
ΔΩΔΩΝΗΣ

67

1.000
ΔΩΡΙΔΟΣ

605

3.000
ΕΔΕΣΣΑΣ

3.709

17.000
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

3.012

14.000
ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ

79

1.000
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

6.053

27.000
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

6.923

31.000
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ

1.112

5.000
ΕΟΡΔΑΙΑΣ

6.838

31.000
ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ

742

4.000
ΕΡΕΤΡΙΑΣ

1.649

8.000
ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

1.929

9.000
ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ

835

4.000
ΕΥΡΩΤΑ

1.891

9.000
ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

480

3.000
ΖΑΓΟΡΙΟΥ

16

1.000
ΖΑΚΥΝΘΟΥ

6.740

30.000
ΖΑΧΑΡΩΣ

903

4.000
ΖΗΡΟΥ

1.851

9.000
ΖΙΤΣΑΣ

1.447

7.000
ΖΩΓΡΑΦΟΥ

5.507

25.000
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
10
3.784 17.000
ΗΛΙΔΑΣ

4.239

19.000
ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ

7.918

35.000
ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

1.627

8.000
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

6.031

27.000
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

30.362

134.000
ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ

104

1.000
ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

4.120

19.000
ΘΑΣΟΥ

1.784

8.000
ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

6.884

31.000
ΘΕΡΜΗΣ

8.751

39.000
ΘΕΡΜΟΥ

351

2.000
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

31.389

139.000
ΘΗΒΑΙΩΝ

4.836

22.000
ΘΗΡΑΣ

4.045

18.000
ΙΑΣΜΟΥ

867

4.000
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

4.375

20.000
ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

4.950

22.000
ΙΗΤΩΝ

285

2.000
ΙΘΑΚΗΣ

373

2.000
ΙΚΑΡΙΑΣ

972

5.000
ΙΛΙΟΥ (ΝΕΩΝ ΛΙΟΣΙΩΝ)

11.956

53.000
ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ

2.273

11.000
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

16.917

75.000
11
ΚΑΒΑΛΑΣ

9.581

43.000
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

3.008

14.000
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

845

4.000
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

10.785

48.000
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

11.127

49.000
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

10.616

47.000
ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ

2.948

13.000
ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ

1.316

6.000
ΚΑΝΤΑΝΟΥ – ΣΕΛΙΝΟΥ

701

4.000
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

8.687

39.000
ΚΑΡΠΑΘΟΥ

745

4.000
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

1.332

6.000
ΚΑΡΥΣΤΟΥ

1.249

6.000
ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

2.701

12.000
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

4.413

20.000
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

13.140

58.000
ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

640

3.000
ΚΕΑΣ

335

2.000
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ
ΝΗΣΩΝ

10.867

48.000
ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

140

1.000
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

11.814

52.000
ΚΗΦΙΣΙΑΣ

5.142

23.000
ΚΙΛΕΛΕΡ

1.862

9.000
ΚΙΛΚΙΣ
12
6.597 30.000
ΚΙΜΩΛΟΥ

34

1.000
ΚΙΣΣΑΜΟΥ

1.605

8.000
ΚΟΖΑΝΗΣ

10.731

48.000
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

9.777

44.000
ΚΟΝΙΤΣΑΣ

556

3.000
ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ

17.404

77.000
ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

8.033

36.000
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

7.811

35.000
ΚΡΩΠΙΑΣ

4.737

21.000
ΚΥΘΗΡΩΝ

416

2.000
ΚΥΘΝΟΥ

175

1.000
ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

3.154

14.000
ΚΩ

6.393

29.000
ΛΑΓΚΑΔΑ

5.608

25.000
ΛΑΜΙΕΩΝ

10.612

47.000
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

25.183

111.000
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

3.555

16.000
ΛΕΒΑΔΕΩΝ

4.576

21.000
ΛΕΙΨΩΝ

93

1.000
ΛΕΡΟΥ

1.205

6.000
ΛΕΥΚΑΔΑΣ

3.421

16.000
ΛΗΜΝΟΥ

2.223

10.000
ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ

915

5.000
13
ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ

12

1.000
ΛΟΚΡΩΝ

2.503

12.000
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ
ΘΕΟΔΩΡΩΝ

3.250

15.000
ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ – ΠΕΥΚΗΣ

3.730

17.000
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ

798

4.000
ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

3.698

17.000
ΜΑΝΔΡΑΣ – ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ

2.151

10.000
ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

1.000

5.000
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

3.936

18.000
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

2.968

14.000
ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ

1.099

5.000
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

1.002

5.000
ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ

47

1.000
ΜΕΓΑΡΕΩΝ

4.876

22.000
ΜΕΓΙΣΤΗΣ

48

1.000
ΜΕΣΣΗΝΗΣ

1.903

9.000
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ

4.033

18.000
ΜΕΤΕΩΡΩΝ

1.949

9.000
ΜΕΤΣΟΒΟΥ

563

3.000
ΜΗΛΟΥ

739

4.000
ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ

1.648

8.000
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

2.132

10.000
ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ

5.651

25.000
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
14
999 5.000
ΜΥΚΗΣ

1.563

7.000
ΜΥΚΟΝΟΥ

1.958

9.000
ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

1.911

9.000
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

9.084

40.000
ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

3.194

15.000
ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

3.272

15.000
ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ

4.445

20.000
ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ

10.945

49.000
ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ

787

4.000
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

7.774

35.000
ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

5.485

25.000
ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

7.857

35.000
ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝAΣ

4.811

22.000
ΝΕΜΕΑΣ

876

4.000
ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ

90

1.000
ΝΕΣΤΟΥ

2.790

13.000
ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓΙΟΥ Ι. ΡΕΝΤΗ

11.603

52.000
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ

1.018

5.000
ΝΙΣΥΡΟΥ

118

1.000
ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

1.409

7.000
ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

557

3.000
ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ

768

4.000
ΞΑΝΘΗΣ

12.275

55.000
15
ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

1.007

5.000
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

1.718

8.000
ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

83

1.000
ΟΙΧΑΛΙΑΣ

828

4.000
ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

4.041

18.000
ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

169

1.000
ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

1.151

6.000
ΠΑΓΓΑΙΟΥ

4.045

18.000
ΠΑΙΑΝΙΑΣ

3.883

18.000
ΠΑΙΟΝΙΑΣ

3.302

15.000
ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

5.689

26.000
ΠΑΛΑΜΑ

1.390

7.000
ΠΑΛΛΗΝΗΣ

8.558

38.000
ΠΑΞΩΝ

399

2.000
ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ

4.163

19.000
ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

217

1.000
ΠΑΡΓΑΣ

1.212

6.000
ΠΑΡΟΥ

2.554

12.000
ΠΑΤΜΟΥ

458

3.000
ΠΑΤΡΕΩΝ

31.623

140.000
ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ

15.786

70.000
ΠΕΙΡΑΙΩΣ

21.009

93.000
ΠΕΛΛΑΣ

8.871

40.000
ΠΕΝΤΕΛΗΣ
16
3.800 17.000
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

3.658

17.000
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

17.740

79.000
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

7.906

35.000
ΠΗΝΕΙΟΥ

1.808

8.000
ΠΛΑΤΑΝΙΑ

2.670

12.000
ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

2.936

13.000
ΠΟΡΟΥ

420

2.000
ΠΡΕΒΕΖΗΣ

4.699

21.000
ΠΡΕΣΠΩΝ

95

1.000
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

1.069

5.000
ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ

1.447

7.000
ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ

8.462

38.000
ΠΥΛΗΣ

982

5.000
ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ

1.730

8.000
ΠΥΡΓΟΥ

6.611

30.000
ΠΩΓΩΝΙΟΥ

372

2.000
ΡΑΦΗΝΑΣ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

3.508

16.000
ΡΕΘΥΜΝΗΣ

10.775

48.000
ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ

1.120

5.000
ΡΟΔΟΥ

19.116

85.000
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ

4.949

22.000
ΣΑΜΗΣ

617

3.000
ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

277

2.000
17
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

3.803

17.000
ΣΕΡΒΙΩΝ

984

5.000
ΣΕΡΙΦΟΥ

105

1.000
ΣΕΡΡΩΝ

11.185

50.000
ΣΗΤΕΙΑΣ

2.183

10.000
ΣΙΘΩΝΙΑΣ

1.755

8.000
ΣΙΚΙΝΟΥ

17

1.000
ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

2.888

13.000
ΣΙΝΤΙΚΗΣ

2.022

9.000
ΣΙΦΝΟΥ

427

2.000
ΣΚΙΑΘΟΥ

934

5.000
ΣΚΟΠΕΛΟΥ

649

3.000
ΣΚΥΔΡΑΣ

2.371

11.000
ΣΚΥΡΟΥ

383

2.000
ΣΟΥΛΙΟΥ

946

5.000
ΣΟΥΦΛΙΟΥ

1.172

6.000
ΣΟΦΑΔΩΝ

2.210

10.000
ΣΠΑΡΤΗΣ

4.282

19.000
ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

4.740

21.000
ΣΠΕΤΣΩΝ

501

3.000
ΣΤΥΛΙΔΟΣ

1.237

6.000
ΣΥΜΗΣ

387

2.000
ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

2.674

12.000
ΣΦΑΚΙΩΝ
18
252 2.000
ΤΑΝΑΓΡΑΣ

2.833

13.000
ΤΕΜΠΩΝ

1.293

6.000
ΤΗΛΟΥ

67

1.000
ΤΗΝΟΥ

1.190

6.000
ΤΟΠΕΙΡΟΥ

935

5.000
ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

11.156

50.000
ΤΡΙΠΟΛΗΣ

6.356

28.000
ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

2.834

13.000
ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ-ΜΕΘΑΝΩΝ

800

4.000
ΤΥΡΝΑΒΟΥ

3.733

17.000
ΥΔΡΑΣ

231

2.000
ΦΑΙΣΤΟΥ

4.107

19.000
ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ

1.106

5.000
ΦΑΡΣΑΛΩΝ

2.142

10.000
ΦΙΛΙΑΤΩΝ

541

3.000
ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ

3.674

17.000
ΦΛΩΡΙΝΑΣ

4.518

20.000
ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ

68

1.000
ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ

93

1.000
ΦΥΛΗΣ

7.753

35.000
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

6.143

28.000
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

7.707

34.000
ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

4.757

21.000
19
ΧΑΛΚΗΣ

37

1.000
ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

16.800

74.000
ΧΑΝΙΩΝ

18.271

81.000
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

4.432

20.000
ΧΙΟΥ

6.987

31.000
ΨΑΡΩΝ

55

1.000
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

6.279

28.000
ΩΡΩΠΟΥ

4.700

21.000
Σύνολο

1.367.281

6.195.000
20
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΣΚΩΝ

 1. Καλής ποιότητας βαμβακερό ύφασμα πυκνής ύφανσης >180 TC
 2. Τουλάχιστον 2 στρώματα βαμβακερού υφάσματος. Εναλλακτικά μπορεί να
  χρησιμοποιηθεί λινό τουλάχιστον δύο στρωμάτων.
 3. Τα δύο στρώματα πρέπει να είναι διαφορετικού χρώματος για να είναι διακριτή η
  φορά εφαρμογής της μάσκας. Είναι σκόπιμο για τα παιδιά νηπιαγωγείου, δημοτικού η
  εξωτερική πλευρά να είναι πολύχρωμη και με σχέδια, φιγούρες , ήρωες κλπ.
 4. Διαστάσεις: για ηλικίες 4-10 ετών 12Χ20 εκατοστά περίπου
 5. Ηλικίες > 10 ετών αρχικές διαστάσεις 15Χ25 εκατοστά περίπου
 6. Κατασκευασμένες με τρεις πιέτες στο μέσον τους ώστε να δύναται να ξεδιπλώνουν
  κατά την εφαρμογή της μάσκας.
 7. Να έχουν έλασμα στην πάνω πλευρά ώστε να σταθεροποιείται στη μύτη
 8. Να φέρουν μαλακά και ανθεκτικά λάστιχα για την συγκράτηση στα αυτιά και να δοθεί
  έμφαση στο σημείο επαφής της μάσκας με τα λάστιχα ώστε να είναι σταθερά.