ΥΠΕΣ: Τροπολογία για παράταση διοικητικής υποστήριξης ΟΤΑ, ορισμό επιπλέον άμισθων αντιδημάρχων

Κατατέθηκε ρύθμιση για την κάλυψη μισθοδοσίας σε παιδικούς σταθμούς και ΚΔΑΠ
11 Οκτωβρίου 2021
Ηράκλειο Αττικής: Ξεκινά η καθημερινή μεταφορά των φοιτητών
11 Οκτωβρίου 2021
Show all

ΥΠΕΣ: Τροπολογία για παράταση διοικητικής υποστήριξης ΟΤΑ, ορισμό επιπλέον άμισθων αντιδημάρχων

Με Τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης αντιμετωπίζονται άμεσα ζητήματα που απασχολούν τους δήμους.

Ειδικότερα με την τροπολογία διασφαλίζεται η ομαλή καταβολή μισθοδοσίας του προσωπικού των παιδικών σταθμών και των ΚΔΑΠ, παρατείνεται ο χρόνος άσκησης αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών δόμησης των δήμων, ενώ παρατείνεται η άσκηση της αρμοδιότητες από τους δήμους που έχουν αναλάβει τη διοικητική υποστήριξη δήμων που δεν διαθέτουν ανάλογες υπηρεσίες δόμησης. Τέλος προβλέπεται ο ορισμός άμισθων αντιδημάρχων σε δήμους ή δημοτικές ενότητες που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και για όσο διάστημα διαρκεί η έκτακτη κατάσταση ανάγκης.

Συγκεκριμένα:
Με το άρθρο 1 της τροπολογίας διασφαλίζεται η ομαλή και απρόσκοπτη καταβολή της μισθοδοσίας και των ασφαλιστικών εισφορών του προσωπικού που απασχολείται με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους ΟΤΑ και τα νομικά τους πρόσωπα που αποτελούν φορείς ή δομές που συμμετέχουν στη δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» με την παροχή δυνατότητας κάλυψης των σχετικών δαπανών από κάθε είδους τακτικά ή έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα των ΟΤΑ, και των νομικών τους προσώπων ή μέσω επιχορήγησης για τον σκοπό αυτό από το ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης του άρθρου 71 του ν. 4509/2017 (Α’ 201).

Με το άρθρο 2, δεδομένου ότι εξακολουθούν να υφίστανται οι συνέπειες της πανδημίας του κορονοϊού covid 19, παρατείνεται για ένα τρίμηνο και έως την 1.1.2022 η προθεσμία σύστασης και λειτουργίας Υπηρεσιών Δόμησης (ΥΔΟΜ.) σε κάθε δήμο σύμφωνα με το άρθρο 97Α του ν. 3852/2010 (Α’ 87).

Με το άρθρο 3 παρατείνεται για ένα (1) τρίμηνο και έως την 1.1.2022 η προβλεφθείσα στο άρθρο 95 του ν. 3852/2010 παροχή διοικητικής υποστήριξης σε δήμους της ίδιας περιφερειακής ενότητας από τον δήμο της έδρας της περιφερειακής ενότητας ή από άλλο εγγύτερο δήμο, με επάρκεια υλικοτεχνικής υποδομής και προσωπικού, προκειμένου να ασκηθούν οι πρόσθετες αρμοδιότητες που αποδόθηκαν στους δήμους με το άρθρο 94 του ν. 3852/2010.

Τέλος με το άρθρο 4, προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των δήμων ενόψει της αναγκαιότητας λήψης επιπρόσθετων μέτρων σε περιπτώσεις εκδήλωσης ακραίων φυσικών φαινομένων που οφείλονται ιδίως στην κλιματική αλλαγή, προβλέπεται η δυνατότητα ορισμού έως δύο (2) άμισθων αντιδημάρχων για τον συντονισμό και την παρακολούθηση της εξέλιξης του συνόλου των απαιτούμενων έργων, εργασιών και δράσεων Κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της απόφασης κήρυξης της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ