Υποχρεωτική χρήση της ειδικής διαδικτυακής εφαρμογής στην Τράπεζα της Ελλάδος (DIAS PORTAL) από τους δήμους

ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ: Αναγκαία όσε ποτέ η εφαρμογή του Εθνικού Προγράμματος Παραγωγικής Ανασυγκρότησης
13 Μαΐου 2024
Τα νέα μέτρα για την εξοικονόμηση ενέργειας σε δημόσια κτίρια και εγκαταστάσεις (ΚΥΑ)
13 Μαΐου 2024
Show all

Υποχρεωτική χρήση της ειδικής διαδικτυακής εφαρμογής στην Τράπεζα της Ελλάδος (DIAS PORTAL) από τους δήμους

Υποχρεωτική χρήση της ειδικής διαδικτυακής εφαρμογής στην Τράπεζα της Ελλάδος (DIAS PORTAL) από τους δήμους

Με Απόφαση του υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών οι συναλλαγές των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης- συμπεριλαμβανομένων και των δήμων – μέσω του λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος διενεργούνται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά με τη χρήση της ειδικής διαδικτυακής εφαρμογής DIAS PORTA.

Να σημειωθεί ότι με την απόφαση 2/45619/ΔΛΤΠ/05-02-2021 οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης που υπάγονται στην παρ. 10 του άρθρου 69Α του ν. 4270/2014, ανοίγουν υποχρεωτικά λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδας. Τώρα, λόγω της βελτίωσης της λειτουργίας του Συστήματος Λογαριασμών Θησαυροφυλακίου, μετά το άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης, προστίθεται άρθρο 4α, ως εξής:

«Άρθρο 4α

Υποχρεωτική χρήση της ειδικής διαδικτυακής εφαρμογής στην Τράπεζα της Ελλάδος (DIAS PORTAL) για Φορείς

Οι συναλλαγές των Φορέων μέσω του λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος διενεργούνται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά με τη χρήση της ειδικής διαδικτυακής εφαρμογής DIAS PORTA
Της υποχρέωσης αυτής εξαιρούνται οι Φορείς, οι οποίοι:
α) δεν υποχρεούνται στην τήρηση λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος,

β) δεν υπερβαίνουν σε συστηματική βάση τις δέκα (10) συναλλαγές μηνιαίως, οι οποίες διενεργούνται με έγχαρτες εντολές ή επιταγές σε βάρος του λογαριασμού ταμειακής τους διαχείρισης που τηρούν στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Η υποχρέωση της παρ. 1 εφαρμόζεται σταδιακά με βάση τις οδηγίες της Τράπεζας της Ελλάδος και του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και ολοκληρώνεται την 31/12/2024.
Μετά την 31/12/2024 καταργείται, για τους υπόχρεους Φορείς, η δυνατότητα διενέργειας συναλλαγών μέσω έγχαρτων εντολών και επιταγών εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων κατά την κρίση της αρμόδιας Υπηρεσίας της Τράπεζας της Ελλάδος».
Στην περίπτωση α) της παρ. 4 του άρθρου 8 η φράση «και του δεκαπενθημέρου» διαγράφεται. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα καθοριζόμενα στην υπό στοιχεία οικ. 2/45619/ΔΛΤΠ/05-02-2021 (Β’ 604) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.

Η Απόφαση