777.000 ευρώ στο δήμο Αθηναίων για τη λειτουργία και συντήρηση του Εθνικού Κήπου

Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στο Πρόγραμμα «Νέοι Αγρότες», ζητά ο περιφερειάρχης Ν. Αιγαίου
18 Νοεμβρίου 2021
“Το Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης δεν τρομάζει από την ακραία βία του κ. Καρκούλια”
18 Νοεμβρίου 2021
Show all

777.000 ευρώ στο δήμο Αθηναίων για τη λειτουργία και συντήρηση του Εθνικού Κήπου

¢ðïøç ôïõ Åèíéêïý ÊÞðïõ, ìßáò áðü ôéò ðñÜóéíåò ïÜóåéò óôï êÝíôñï ôçò ÁèÞíáò, ÔåôÜñôç 3 Áõãïýóôïõ 2011. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÐáíôåëÞò Óáßôáò

Με το ποσό των 777.000 ευρώ επιχορηγείται ο δήμος Αθηναίων για την λειτουργία και συντήρηση του Εθνικού Κήπου και την αντιμετώπιση της μισθοδοσίας του προσωπικού.

Το ποσό προέρχεται από λογαριασμό του υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων υπό τον τίτλο «Κάλυψη των πάσης φύσεως αναγκών των ΟΤΑ κ.λπ.».